• Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Náměstí ve Valašském Meziříčí

Náměstí ve Valašském Meziříčí

Valašské Meziříčí, ležící na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy a křižovatek cest vedoucích ze severu z Opavy do Vsetína a ze západu z Olomouce na Slovensko, tvoří jednu ze vstupních bran do rázovitého horského kraje Beskyd. Nejstarší zmínku o městě nalezneme v zápisu v kronikách z roku 1297. Po celou dobu historie je spojeno se svým dvojčetem – Krásnem nad Bečvou rozkládajícím se na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Několikrát v minulosti bylo vážně poničeno požáry a po devastaci vojskem Švédů za třicetileté války a následné násilné rekotalizace přišlo téměř stoleté zpustnutí. V průběhu 2. poloviny 19. století dochází k rozvoji města, průmyslu (na Krásenském břehu – sklárny, dřevozpracující a textilní podniky) a zakládání škol. Z této doby pochází označení Valašské Atény – jako místo vzdělanosti celého regionu. V roce 1900 se zde nachází 368 domů s asi 3500 obyvateli. V roce 1924 je oficiálně připojeno Krásno k Valašskému Meziříčí. Po 2. světové válce dochází k nárustu obyvatel na současných necelých 27 tisíc. V průběhu normalizace bylo město brutálním způsobem poničeno budováním dopravního průtahu městem a výstavbou panelových domů. Celá historické struktura Krásna byla nahrazena cestou a východní a jižní část jádra Valašského Meziříčí padla za obět městskému objezdu. Tyto zásahy zásadně poznamenaly tvář města v dnešních dnech.   Ve srovnání s minulostí se ve struktuře centra nacházejí četné díry po vypadlých zubech – blocích zbouraných domům, které jsou buď nevhodně nahrazeny novostavbami nebo slouží jako plochy pro parkování. Samotná plocha náměstí a přilehlých ulic je obsazena ve velké míře parkujícími automobily tvořícími nepříjemnou bariéru volného pohybu chodců. Navrhujeme jasné vymezení prostor určených pouze pro lidi s možností nejnutnějšího přístupu zásobovací dopravy a zahuštění zástavby centra doplněním prázdných míst novými hmotami domů. Posílení figury jádra města. Osa Meziříčí – Krásno. Je zdůrazněn motiv mostu, ze kterého se stává plocha pro zastavení a posezení na lavičkách s výhledem na panorama kostela, zámku a Bečvy. Směrem na východ můžeme přes silniční most zahlédnout vrcholek magické hory kraje – Radhoště. U na most jsou dopněny barokní sochy a nahrazeno stávají zábradlí ocelovým s jemným výpletem nerušícím pohled na kachny na hladině. U jihovýchodního rohu mostu jsou schody směrem k řece, kde se mezi vrbami propleteme k zelenému svahu. Dojde k propojení zeleného pásu na meziříčské straně vedoucího z východu kolem mostu na západ. Vhodnými úpravami břehu se budeme během okamžiku moci dostat z náměstí až k vodě. Na krásenském břehu vzniká mezi mostem a lávkou galerie barokních soch v současnosti rozptýlených po městě vedle komunikací a mezi panelovými domy. Naproti objektu kina, u kterého dojde k rekonstrukci fasády, je navržen krytý prostor – zelný trh. Bude doplněna proluka u fary a Mostní ulice je vydlážděna v jedné rovině v celé šířce světlou žulou. Horní úroveň, přístupná schodištěm, je důstojně upravena (výměna zábradlí, výdlažby). Povrch hranolů vstupů do nižší úrovně vystupující z povrchu chodníku jsou upraveny dřevem a je jich využíváni jako laviček. Jsou odstraněny veškeré bariéry poutačů obchodů. Samotné náměstí je myšleno jako obývací pokoj města. Podlaha v centrálním prostoru z tmavší žuly je jasně ohraničena západní a východní frontou domů. Z této vystupují dvě vertikály soch svatého Floriána a Mariánského sloupu, vedle kterého je ponechána skupina čtyř listnatých stromů. Je nově navržena kašna naproti vstupu do radnice a v ose Mostní ulice. Abstrahovaný znak města – koruna se šesti hroty a perlami. Její vzhled vychází z původního významu kašna-Wasserkasten – jednoduchá nádoba na vodu. Plocha je srovnána do jedné úrovně s rozídlnou barevností a kladením dlažby v severní a jižní části, kde se nachází parkování automobilů. Zbytek náměstí je pro dopravu uzavřen a je umožněn pouze omezený přístup pro zásobování.     HMOTY NOVÝCH OBJEKTŮ U mostu je navržen objekt tržnice a město získává dostatečně velký prostor pro trhovce na hlavní pěší ose. Jedná se o jednoduchý prostor krytý deskou na sloupech, kterou prorůstají stromy. Směrem k průtahu je ulice uzavžena hmotou v které se nachází zázemí trhu a veřejné toalety. Toto místo může sloužit také ke konání koncertů či jiných kulturních akcí. U fary se nachází věž informačního turistického centra s výstavním prostorem a kavárnou na podnoži s obchody. Na této terase se stromem, která je přístupná schody a rampou se můžeme dívat přes trh směrem k řece a na hřebeny Veřovických vrchů. U severního předpolí mostu je prostor doplněn hotelem s výhledem na meziříčské panorama. Tento objekt upevňuje prostor nového „minináměstí“ Krásna. V místě současného parkoviště v jižní části centra je ulice směrem k centru uzavřena hmotou komerčního objektu přístupného ze dvou úrovní (1NP směrem z ulice, 2.NP z parkoviště). Za ní se nachází částečně dvoupartový parkovací dům. Naproti je prázdné místo doplněno drobným objektem. Jihovýchodní trojúhelníková parcela je zastavěna domem s pasáží a podzemním parkováním. V úrovni ulice se nacházejí obchodní prostory, horní podlaží mohou sloužit kancelářím či bydlení. Současná budova městského úřadu v ulici Soudní situována v prázdném bloku za náměstím svým vzhledem a objemem neslouží dostečně reprezentativní veřejné funkci. Navrhujeme vytvořit jasnou hmotu ctící uliční frontu s vnitřním „radničním“ dvorem umožňujícím dále průchod na náměstí. Tato by měly být objemově dostatečná tak, aby pojala všechny odbory MěÚ sídlící nyní v jiných částech města.   DOPRAVA A PARKOVÁNÍ Je omezen přístup a parkování automobilů na místech v centru města. Pěší zóna Mostní ulice začína už na severním břehu a plynule navazuje na centrální prostor náměstí. Ve spodní části u tržnice je umožněn přejezd k objektům na břehu Bečvy pod kostelem (zásobování). V ulici Křižkovského je provoz pouze k obsluze místních objektů. Přístup na náměstí je ulicemi Poláškova a Komenského (na této je zrušeno parkování a zaveden obousměrný provoz). Sjezd na hlavní parkoviště v jižní části a k tržišti je přímo z obchvatu resp. z průtahu na Vsetín. Ostatní dopravní schéma zůstává stávající. Jsou zrušena parkovací stání v Mostní ulici (17 stání), Komenského ulici (9 stání) a na východní a západní straně náměstí (16 + 12 stání). Na severní a jižní straně jsou placená stání pro 20 vozů. Parkování podél ulice Nábřeží (11 stání) je nahrazeno místem za objektem zázemí tržnice (25 nových míst). Přesunutím stánkového prodeje z prostoru pod mostem do objektu tržnice se uvolnil větší prostor pro parkování u nádraží (50 stání). Kapacita jižního parkoviště je zvýšena vybudováním nového objektu resp reorganizací plochy (z 90 stávajících na 150 – parkovací dům). Trojúhelníkové parcela v jihovýchodním části (38 – podzemní parkování). Při výstavbě radnice bude vybudováno podzemní parkoviště pro cca 80 aut. Ostatní parkování zůstává stávající.   ZPEVNĚNÉ PLOCHY Mostní ulice je od severní strany mostu vydlážděna v jedné rovině (se žlábkem pro odvod dešťové vody) světlou žulou v ortogonálním rastru. Pojezdové plochy na náměstí jsou vymezeny vějířovou výdlažbou ze stejného materiálu. V centrálním prostoru je použito tmavšího odstínu žuly se zvýrazněnými světlými plochami okolo soch a nástupu do radnice.   ZELEŇ Stávající čtyři stromy u Mariánského sloupu na náměstí jsou zachovány. Ostatní jsou v rámci úprav odstraněny. Dojde k parkovým úpravám na břehu Bečvy v okolí nově navržené tržnice a k propojení zeleného pásu kolem Bečvy schody z mostu na západ k řece. Na terase infocentra a kavárny je umístěn strom. Objekt pro parkování v jižní části bude doplněn zelení směrem od cesty. Úpravy kolem nové radnice budou odvislé od návrhu tohoto objektu.   OBJEKTY PARTERU Jednoduchá kruhová kašna o vnějším průměru 6m je tvořena šesti ručně opracovanými pískovcovými segmenty. Její horní hrana je ve výšce 45 cm a dá se na ní pohodlně sedět. Jedná se o abstrahovanou koruny ze znaku města se šestí gejzíry jako jejími hroty a šesti důlky po obvodu jako jejími perlami. V noci je pod vodní hladinou osvětlana šesti reflektory. Pod stromy u Mariánského sloupu je umístěno pítko. Nový městský mobiliář náměstí a ulice k řece je tvořen lampami s nepřímým osvětlením, lavičkami s dřevěným sedákem (tyto jsou přišroubovány ke dlažbě, ale je možno je v rámci potřeby přemístiti), jednoduchými stojany na kolo, koši a sloupky proti vjezdu aut v barvě kovářské černi. Ve spodní části u ústí Mostní se nachází infotabule. Na mostě jsou umístěny hranolové kamenné lavičky a osvětlení je součástí madel nového zábradlí. Reflektory v dlažbě budou nasvěcovat sochy svatého Floriána a Panny Marie a stromy na náměstí.   PŘÍLEŽITOSTI Ve volné centrálním prostoru náměstí (pěší zóna je možné pořádat výroční i jiné trhy. Je zde dostatečný prostor na postavení pódia (v severní části – směrem z kopce) při kulturních akcích (koncerty, folklórní festivaly, Valašský špalíček). Krytý prostor tržiště může sloužit jako hudební altán.

Autor: Daniel Baroš, Michal Nejezchleb, Marcel Šípka Návrh: 2013 Místo: Valašské Meziříčí Druh projektu: Soutěže, Tvorba města a krajiny