• Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích
  • Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích

Zahrada mateřské a základní školy ve Viganticích

autoři: Daniel Baroš, Ondřej Nečaský, Michal Nejezchleb, Zdeněk Strnadel – ve spolupráci s krajinářským ateliérem ZAHRADA, PARK A KRAJINA s.r.o.

Popis návrhu Úkolem architektonické studie je vyřešit základní prostorové parametry a lokalizaci jednotlivých dílčích funkčních částí tak, aby vytvořily logický a komplexní celek. Návrh se snaží do malého prostoru umístit co nejvíce aktivit, a to jak pro děti, tak také pro širokou veřejnost. Zahrada bude upravena tak, aby vyhovovala potřebám výuky v MŠ a ZŠ, a také aby poskytovala prostor pro volnočasové aktivity. Zároveň se musí jednat o místo, kde děti budou cítit jistotu a bezpečí. Koncepce návrhu vychází z těchto hlavních tezí: programová a funkční náplň zahrady vychází z nároků na polyfunkčnost prostoru – výukový, herní a sportovní prostor, místo setkávání a krátkodobé rekreace snaha propojit budovy se zahradou tak, aby vznikl funkčně i proporčně harmonický celek respektování stávajících a n ávrhem pozměněných přírodních podmínek využití hodnotných stávajících technických či vegetačních prvků v novém návrhu zohlednění přijatelné finanční náročnosti každoroční údržby areálu respektování ochranných pásem inženýrských sítí   Stávající plocha zahrady bude rozšířena v severní části o pás široký cca 4,5 m a dále ve východní části o pás s šířkou 7-13 m. Rozšíření zahrady je navrženo z důvodu zvětšení víceúčelového hřiště a bude provedeno v rámci obecních pozemků. S rozšířením zahrady ve východní části je nutné přeložit stávající asfaltovou komunikaci a chodník v délce 95 m. Nová trasa komunikace je navržena podél stávajícího plotu zemědělského družstva. Na novou silnici pak bude navazovat nově umístěné parkoviště a chodník, lemující školní plot. Rozšíření víceúčelového hřiště si vyžádá dílčí přeložku kanalizace v délce 50 m. Stávající chodníky trasované v jižní a západní části řešeného území s navazujícími prostory zůstanou zachované. Z hlediska přehlednosti a pro lepší orientaci při popisu návrhu jsou jednotlivé funkční a provozní celky popsány samostatně.   ŠKOLNÍ NÁDVOŘÍ Školní nádvoří je z jižní a západní strany vymezeno fasádami stávajících budov. Ze severní strany je pak vymezeno novou venkovní učebnou a východní „hranici“ představuje navržená posedová zídka. Jedná se o čtvercovou zpevněnou plochu s betonovým povrchem, která slouží jako hlavní provozní uzel zahrady navazující na vstup do venkovní učebny, víceúčelového hřiště, dětského hřiště, výukové zahrady. Plocha je napojena na hlavní přístupovou komunikaci, které vede od hlavní brány. V betonové ploše je do rastru umístěná čtveřice stromů. Nádvoří slouží jako shromaždiště, kreslící prostor, jako hlediště pro venkovní učebnu a dále může sloužit pro „koloběžkování“ a další aktivity.   VENKOVNÍ UČEBNA Jednoduchá dřevěná obdélná stavba (princip podpory-sloupu a trámu-střechy) tvořící přechod mezi dvorem a hřištěm. Multifunkční krytý prostor slouží jako přístřešek-učebna v případě nepříznivého počasí. Podlaha je vyvýšena nad plochu nádvoří a dá se využívat také jako pódium. Rastr sloupů poté dále pokračuje už v nezastřešený „les“, který je hranicí mezi dětským hřištěm a venkovní tělocvičnou.   VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S TERÉNNÍMI OPĚRNÝMI SCHODY PRO SEZENÍ Víceúčelové hřiště je v návrhu ponecháno víceméně na původním místě, ale liší se svou velikostí. V návrhu je počítáno se zvětšenou plochou hřiště s rozměry 24×44 m. Jedná se o hřiště s umělým povrchem, které je určeno pro tenis, košíkovou, volejbal a florbal. Plocha hřiště je vymezena betonovými mantinely, do kterých je ukotveno oplocení z nerezové sítě. Ve východní části je betonový mantinel z vnější strany pojat jako boldrovací stěna. Oplocení je na několika místech propleteno popínavou dřevinou. Díky stožárovému osvětlení je možný také večerní provoz. Severní svah přiléhající k hřišti je pojednán jako opěrné terénní schody, které slouží jako hlediště.   VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA Tělocvična je umístěna v severovýchodním rohu zahrady. Tento provozní celek je určen pro zvýšení kondice mládeže i dospělých. V severní části venkovní tělocvičny jsou umístěny terénní schody, které navazují na hlediště víceúčelového hřiště. Pod těmito schody vyvěrá pramen, který protéká umělým kanálem a rozděluje tělocvičnu na část s posilovací sestavou a část s volným trávníkem. Kanálek prostupuje tělocvičnou a vede dále skrz dětské hřiště a je vyústěn do bazénku ve výukové zahradě. Posilovací prvky budou zhotoveny z tvrdého dřeva, které bude upraveno truhlářsko-uměleckým způsobem.   DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Dětské hřiště je umístěno mezi školním nádvořím a východním plotem. Prostor je určen pro děti MŠ a ZŠ a je vybaven herními prvky, na kterých si děti zdokonalí svou hrubou motoriku. Dřevěné prvky budou vyrobeny z tvrdého dřeva (dub, akát) a upraveny truhlářsko-uměleckým způsobem. Herní prvky jsou určené pro děti MŠ ve věku 3- 6 let a dětem pro ZŠ ve věku 6-14 let. Základní koncept se odvíjí od poznávání čtyř základních přírodních elementů – země, oheň, vzduch, voda. Voda je v zahradě zastoupena v podobě vodního kanálku, který prochází východní části zahrady. Pro založení ohně je určené ohniště s posezením z pískovcových kamenů. Symbolem vzduchu jsou větrníky umístěné na sloupech v rámci herních prvků. Země je všudypřítomná v celé zahradě.   VÝUKOVÁ ZAHRADA Výuková zahrada se nachází v jihovýchodním rohu zahrady a její podstatou jsou záhony určené k pěstování a poznávání užitkových i okrasných rostlin. Prostor je pojat jako pravidelná zahrada s pravoúhlým rastrem vyvýšených záhonů a mlatových chodníků. Součástí zahrady je také bazének s vodní vegetací, který vznikne adaptací stávajícího splaškového septiku. Bazének bude sloužit jako ukázka vodního biotopu a zároveň jako zdroj pro zavlažování zahrady. Je navržen jako součást sítě dešťové kanalizace a bude napájen vodou z okapů budov.   PARKOVIŠTĚ Parkoviště je umístěno ve východní části řešeného území mezi nově trasovaným chodníkem, který povede podél plotu, a nově trasovanou komunikací. Kapacita parkoviště je 20+2. V ploše parkoviště jsou navrženy dva listnaté stromy, z nichž jeden je umístněn tak, aby zvýraznil hlavní vstup do zahrady.     Etapizace I. etapa – víceúčelové sportovní hřiště, terénní opěrné schody, komunikace a parkoviště II. etapa – školní nádvoří a venkovní učebna III. etapa – dětské hřiště a venkovní tělocvična IV. etapa -výuková zahrada a zahradní úpravy předprostoru budovy

Autor: Daniel Baroš, Ondřej Nečaský, Michal Nejezchleb, Zdeněk Strnadel - ve spolupráci s krajinářským atelierem ZAHRADA, PARK A KRAJINA s.r.o. Návrh: 01/2016 Místo: Vigantice Investor: obec Vigantice Druh projektu: Projekty ve spolupráci, Tvorba města a krajiny